Polityka prywatności

Nasza firma w trosce o ochronę danych osobowych Klientów, dokonujących zakupów w naszym sklepie internetowym, zapewnia aby były one:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§.1 Postanowienia Ogólne

    Administratorem danych jest firma Ferryt z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Krakowskiej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000064497, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 632-10-01-609, REGON: 277912864. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
    Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek zamieszczony w dziale Regulamin.
    Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
    Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

    §2. Administrator Danych

    Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
    Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
    Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),
    Przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie (np. jeśli zapisałeś się na newsletter),

    Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@ferryt.pl

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do dokonania usługi sprzedaży, lub skorzystania z subskrypcji Newslettera. Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych.
Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe swoich klientów podczas:
– procesu rejestracji w sklepie internetowym;
– wykonwywania usług instalacyjnych;
–procesu sprzedaży na fakturę VAT;

    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
    Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Klientom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W tym celu należy przesłać prośbę na adres: sklep@ferryt.pl lub zgłosić taką prośbę telefonicznie na numer:(32) 615-01-40 , jak również drogą pocztową na adres: Sklep Ferryt, Ul. Krakowska1 43-600 Jaworzno


    Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
    Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.