Polityka prywatności

Nasza firma w trosce o ochronę danych osobowych Klientów, dokonujących zakupów w naszym sklepie internetowym, zapewnia aby były one:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów/usługobiorców sklepu internetowego jest firma FERRYT, NIP: xxxxxxxxxx, Regon: xxxxxxxxxxxxxxxxx, będąca jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą w związku z zakresem świadczonych drogą elektroniczną usług w ramach prowadzonej strony internetowej (patrz: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

Dane kontaktowe:
Adres prowadzenia działalności gospodarczej; ul. Krakowska 1, 43-600 Jaworzno

Adres korespondencyjny: ul. Krakowska 1, 43-600 Jaworzno
e-mail: sklep@ferryt.pl
numer telefonu: (32) 615-01-40

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe związane z realizacją zamówienia

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego może przetwarzać następujące dane osobowe klientów niezbędne dla złożenia, a następnie realizacji zamówienia w ramach zawartej umowy sprzedaży:

a)   nazwisko i imię,

b)   adres do korespondencji/dostawy

c)   adres poczty elektronicznej,

d)   telefon kontaktowy,

2. Dane, o których mowa w pkt. 2 należy wpisać w odpowiednio w tym celu oznaczonych polach znajdujących się w formularzu zamówienia/rejestracji dostępnego na stronie internetowej, ewentualnie należy je podać w procesie telefonicznego składania zamówienia.

3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 2 jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyjęcie, a następnie realizację złożonego zamówienia.

4. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, przekazywane są, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy: Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej XXXXXX lub XXXXXXX, które  w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się dostarczaniem przesyłek.

5. Dla realizacji  umowy sprzedaży, w tym przyjęcia zamówienia na prezentowane w sklepie internetowym towary, przetwarzanie danych osobowych jest możliwe bez uzyskiwania na ten cel zgody klienta.

Podstawa prawna:
- art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1.Subskrypcja newslettera, a także przetwarzanie adresu e-mail dla celów wystawienia opinii na temat dokonanej transakcji w sklepie internetowym, możliwa jest dopiero po wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zgoda o której mowa w pkt. 1 zawiera informację o :

-  rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail),

-  celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera),

- przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe klienta są udostępniane,

3. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 i 2 może zostać w każdym czasie przez klienta odwołana poprzez przesłanie w tym celu oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi poniższy formularza (nieobowiązkowy):

Wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo pobrać klikając tutaj, a następnie wysyłająć go uzupełnionego na adres e-mail sprzedawcy: sklep@ferryt.pl lub listownie na adres naszego sklepu.


4. Odwołanie zgody, o której mowa w pkt. 3 nie wymaga uzasadnienia.

Prawa klientów sklepu internetowego związane z przetwarzaniem ich danych osobowych
1. Klient sklepu internetowego ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zawartych w zbiorach danych gromadzonych przez Administratora danych osobowych.

2. Na kontrolę, o której mowa w pkt. 1 składa się m.in. prawo do żądania :

- uzupełnienia,

- uaktualnienia,

- sprostowania danych osobowych,

- czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

3. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 należy przesłać na adres e-mailowy sprzedawcy, ewentualnie korespondencyjnie.

4. Dane osobowe klientów są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia lub nieuprawnioną modyfikacją.
 
Niniejsza polityka prywatności została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną